رزومه

تحصیلات

کارشناسی
ماشین آلات کشاورزی

ایران

کارشناسی ارشد
عمران محیط زیست

انشگاه کرنل "cornell" آمریکا

دکتری
عمران محیط زیست

دانشگاه منیتوبا "manitoba" کانادا

تالیف

فیزیک خاک و محیط زیست
2011-02-04 تاریخ انتشار

انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

ثبت اختراع

سیستم نیمه صنعتی برای حذف آلاینده های حاصل از احتراق گاز طبیعی و بررسی فرایند حذف در ساختار ریزجلبک
2019-01-19 تاریخ ثبت

همکاران طرح: *ندا قطبی مقدم,محمد حسین احمدزاده,شهناز دانش

مقالات ژورنالی خارجی

pooria latifi , Seyed Mohsen Karrabi , Shanaz Danesh , Anaerobic co-digestion of poultry slaughterhouse wastes with sewage sludge in batch-mode bioreactors (effect of inoculum-substrate ratio and total solids)
Renewable and Sustainable Energy Reviews

Volume ( 107 ) , 2019-6, Pages 288-296

Seyed Mohammad Hassan Erfani , Shanaz Danesh , Seyed Mohsen Karrabi , mohamad gheibi , Samaneh Nemati , Statistical analysis of effective variables on the performance of waste storage service using geographical information system and response surface
Journal of Environmental Management

Volume ( 235 ) , 2019-4, Pages 453-462

Marzieh Molazadeh , Shanaz Danesh , Hossein Ahmadzadeh , Hamid R.Pourianfar , Influence of CO2 concentration and N:P ratio on Chlorella vulgaris-assisted nutrient bioremediation, CO2 biofixation and biomass production in a lagoon treatment plant
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers

 Volume ( 96 ) , 2019-3, Pages 114-120

Fahimeh Rezaee , Shanaz Danesh , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Mohammad Mohammadi Khatami , Investigating chemical, physical and mechanical properties of eco-cement produced using dry sewage sludge and traditional raw materials
Journal of Cleaner Production

 Volume ( 214 ) , 2019-1, Pages 749-757

Seyed Mohammad Hassan Erfani , Shanaz Danesh , Seyed Mohsen Karrabi , Rouzbeh Shad , Samaneh Nemati , Using applied operations research and geographical information systems to evaluate effective factors in storage service of municipal solid waste management systems
Waste Management

 Volume ( 79 ) , 2018-9, Pages 346-355

تجربه کاری

مدیر گروه آموزشی مهندسی عمران
دانشگاه فردوسی مشهد به مدت 2 سال
معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد به مدت 3 سال
ریاست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه فردوسی مشهد به مدت 10 سال
عضو هیأت تحریریه مجله علمی – پژوهشی
مجله علمی – پژوهشی تحقیقات منابع آب ایران
عضو کمیته تحقیقات
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
عضو کمیته تحقیقات
سازمان حفاظت از محیط زیست خراسان رضوی
عضو کارگروه
کارگروه آلودگی هوای شهر مشهد

مقالات ژورنالی داخلی

بررسی انعطاف پذیری ریختی ماهی خواجو (Schizothorax pelzami Kessler 1870) در شرق ایران با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی
زیست شناسی کاربردی , دوره ( ۳۲ )

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲, صفحه ۱۰۴-۱۱۴

ارزیابی زیست‌ محیطی، اقتصادی، فنی و اجرایی انواع سیستم‌های رایج دیوارچینی در ایران، با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی
مهندسی عمران امیرکبیر

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱

اثر کادمیم و سرب بر خصوصیات کمی و درصد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)
بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology ,

 دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۴۲-۱۵۷

تأثیر زمان ماند و نوع ماده اولیه بر میزان تولید بیوگاز و قلیاییت در هضم بی‌هوازی ضایعات کشتارگاهی
لوم و تکنولوژی محیط زیست , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۴۷۵-۴۹۱

 Volume ( 214 ) , 2019-1, Pages 749-757

یارانه سوخت و کاهش آلودگی هوا در مشهد (با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
علوم و تکنولوژی محیط زیست , دوره ( ۱۸ ) ,

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۳۷۹-۳۹۶

تاثیر خاکستر لجن فاضلاب شهری به عنوان جایگزین سیمان بر خواص فیزیکی، مکانیکی و پایایی بتن
هندسی عمران مدرس , دوره ( ۱۷ )

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱-۱۲

دانشگاه های فارغ التحصیل